خدمات ترافیک

حجم کلی محتوای ارائه شده از سوی تولید کننده محتوی که از طریق شبکه و امکانات زیرساختی فناوری اطلاعات طرف اول توسط مشتریان شرکت مخابرات ایران مصرف و یا از طریق درگاههای عرضه ترافیک به سایر اپراتورها از سوی شرکت مخابرات ایران در مراکز تبادل داده به سایر اپراتورها تحویل و در ازای آن هزینه دریافت می شود.
محتوی مجموعه اطلاعات دیجیتال اعم از صوت، تصویر، فیلم، داده و … که توسط طرف دوم با لحاظ چارچوب های قانونی و الزامی کشور جمهووری اسلامی ایران ارائه شده و بصورت دائمی به روز رسانی می شود و از طریق زیرساخت های مبتنی بر IP برای کلیه کاربران قابل استفاده می باشد.