دفتر کار مجازی

با خریداری سرویس های متنوع شما دیگر نیازی به اجاره دفتر کار و استخدام منشی ندارید. در یک جمله، کار ما انجام امور دفتری شما (پاسخگویی به تماسها، دریافت و ارسال فکس و ایمیل) از راه دور است.
خدمات به طور کلی به دو بخش تلفن گویا و منشی تقسیم بندی می شود که هر یک دارای امکانات متعددی هستند.