دکتر محمودزاده، رئیس هیات مدیره مخابرات ایران؛ مهمانِ کاراشاب
دی ۳, ۱۴۰۲
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از کاراشاب دیدن کرد
دی ۳, ۱۴۰۲