درباره ما

شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب در سال 1391 با سرمایه مشترک شرکت مخابرات ایران و بانک مرکزی و با هدف کارآمد سازی شبکه ارتباطی بانکی کشور ایجاد شده است. با توجه به افزایش روزافزون سرویس های ارزش افزوده بر بسترهای مخابراتی و لزوم مدیریت متمرکز بر این زنجیره ارزشی منطبق بر اهداف عالیه شرکت مخابرات ایران موجب گردید سهامدارای شرکت کاراشاب به طور کامل و صددرصدی به شرکت مخابرات ایران انتقال یابد. ماموریت تعریف شده شرکت ما استقرار شرکت سازمان یافته و فوق العاده ماهر در زمینه خدمات ارزش افزوده با هدف نظارت و بهبود مداوم سرویس های جاری و ایجاد سرویس های خلاقانه جدید جهت ایجاد ارزش برای کسب و کار شرکت مخابرات ایران با کمک تکنولژی، فرآیند و روال هایی که به درستی و استاندار تهیه شده است. چشم انداز ما دستیابی به برند اول بازار خدمات مبتنی بر فن آوری اطلاعات کشورمی باشد.

ماموریت و چشم‌انداز

ماموریت و چشم‌انداز

استقرار شرکتی سازمان یافته و فوق العاده ماهر در زمینه خدمات ارزش افزوده با هدف نظارت و بهبود مداوم سرویسهای جاری و ایجاد سرویسهای خلاقانه جدید جهت ایجاد ارزش برای کسب و کار شرکت مخابرات ایران با کمک تکنولوژی، فرآیند و روالهایی که به درستی و استاندارد تهیه شده است

چشم انداز
دستیابی به برترین و کارآمدترین ارائه کننده خدمات ارزش افزوده  کشور  با ایجاد شبکه ای از شرکای تجاری جدید.

اهداف استراتژیک

• شفافیت در ارائه سرویس

• نوآوری و خلاقیت

• رهبری بازار

• چسبندگی مشتریان

• مزیت رقابتی پایدار​

• مراقبت از ارائه دهندگان

• نظارت بر تعهدات ارائه دهندگان

نقشه راه

2. همسان سازی سیاستهای درون و برون سازمان و ایجاد رضایت کامل مشتریان

1. شناسائی و ساماندهی وضع موجود سرویسهای خدمات ارزش افزوده شرکت مخابرات ایران بهمراه ایجاد هماهنگی در بخشهای ارائه کنندگان، سرویس دهندگان و مشتریان

3. جذب سرویس دهنده ها و تولید کنندگان محتوا

4. توسعه زیرساخت و سرویس های متنوع

5. توانمندی در حوزه تبلیغات گسترده برای بازارسازی

6. توسعه بازار

7. و دستیابی به جایگاه برترین وکارآمدترین ارائه کننده VAS عمومی و سازمانی کشور

نقشه راه

1. شناسائی و ساماندهی وضع موجود سرویسهای خدمات ارزش افزوده شرکت مخابرات ایران بهمراه ایجاد هماهنگی در بخشهای ارائه کنندگان، سرویس دهندگان و مشتریان

2. همسان سازی سیاستهای درون و برون سازمان و ایجاد رضایت کامل مشتریان

1. جذب سرویس دهنده ها و تولید کنندگان محتوا

4. توسعه زیرساخت و سرویس های متنوع

5. توانمندی در حوزه تبلیغات گسترده برای بازارسازی

6. توسعه بازار

7. و دستیابی به جایگاه برترین وکارآمدترین ارائه کننده VAS عمومی و سازمانی کشور