اسفند ۲۰, ۱۴۰۱

اخبار IVR

یکی از محصولات قابل ارائه بر روی پلتفرم IVR ، سرویس های قدیمی  هوشمند IN میباشد که دارای مشکلات و محدودیتهای زیر بوده که درسرویس IVR […]