شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب

شرکت گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب در سال 1391 با سرمایه مشترک شرکت مخابرات ایران و بانک مرکزی و با هدف کارآمد سازی شبکه ارتباطی بانکی کشور ایجاد شده است. با توجه به افزایش روزافزون سرویس های ارزش افزوده بر بسترهای مخابراتی و لزوم مدیریت متمرکز بر این زنجیره ارزشی منطبق بر اهداف عالیه شرکت مخابرات ایران موجب گردید سهامدارای شرکت کاراشاب به طور کامل و صددرصدی به شرکت مخابرات ایران انتقال یابد. ماموریت تعریف شده شرکت ما استقرار شرکت سازمان یافته و فوق العاده ماهر در زمینه خدمات ارزش افزوده با هدف نظارت و بهبود مداوم سرویس های جاری و ایجاد سرویس های خلاقانه جدید جهت ایجاد ارزش برای کسب و کار شرکت مخابرات ایران با کمک تکنولژی، فرآیند و روال هایی که به درستی و استاندار تهیه شده است. چشم انداز ما دستیابی به برند اول بازار خدمات مبتنی بر فن آوری اطلاعات کشورمی باشد.