رخداد نگار؛ ثبت و ارسال رویداد ها به سامانه ها

  • امکان ارسال رویدادهای سامانه بصورت REST به سامانه‌های دیگر
  • امکان ارسال / عدم ارسال اطلاعات به سامانه‌های دیگر براساس سطح اهمیت رویدادها توسط کاربر امنیت
  • امکان ویرایش سطح اهمیت رویدادهای سامانه توسط کاربر امنیت
  • امکان تعریف و انجام تغییرات موردنیاز در JSON ارسالی به سامانه‌های دیگر براساس اطلاعات پایه امنیت و کنترل امنیت توسط کاربر امنیت
  • رویدادنگاری از کلیه فعالیت‌های کاربران و ذخیره سازی در پایگاه داده محلی و ارسال همزمان به سامانه مدیریت ارتباطات بمنظور مدیریت ارسال به انواع منابع
  • نمایش گزارشات نموداری و داشبوردهای مدیریتی بصورت آنلاین برروی داده‌های رویداد نگاری شده