آیا اسم کاراشاب را قبلاً شنیده اید ؟
نام پژوهشگر(ضروری)
آیا دانش بنیان هستید ؟